Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring, opgesteld conform artikel 13 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat alle informatie met betrekking tot de manier waarop wij gegevens verzamelen op de website www.flemere.be (eigendom van en ontworpen door bv Group Emjay, zie hierna), hoe we deze verwerken en hoe we uw rechten respecteren m.b.t. inzage, verbetering, gegevensoverdracht, intrekking, verzet en verwijdering.

Lees het privacy beleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.flemere.be en op deze website vermelde e-mail adressen, verklaart u kennis te hebben genomen van het privacy beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Group Emjay is als verantwoordelijke inzake de website www.flemere.be , via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

Group Emjay bv

Kbo 0447.364.097

Witte Hoeve 11

2242 Zandhoven

Email: luc@group-emjay.be

Tel: +32 496 52 27 31

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, en in het kader van de doelstellingen zoals vermeld, verzamelen we op onze website de volgende persoonsgegevens:

 • ip adres(sen) als je onze website bezoekt
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres als je deze achterlaat via ons contactformulier of, in voorkomend geval, bij de registratie voor de nieuwsbrief. (op de nieuwsbrief kan eenvoudig worden uitgeschreven)
 • via cookies, gegevens over jouw activiteit op onze website
 • locatiegegevens
 • de internetbrowser en het apparaat type waarmee je onze website bezocht hebt
 1. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen deze gegevens in het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten als promotor van onroerende projecten, en doen dit voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten alsmede voor klantenbeheer, boekhouding en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en het prospecteren m.h.o. het afsluiten van contracten. Wij baseren ons hierbij op de volgende rechtsgronden:

 • uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van zijn of haar gegevens
 • om een contract of dienstverlening voor te bereiden of uit te voeren

Enerzijds verzamelen we gegevens (zoals activiteit op onze website, locatiegegevens, browser en apparaat type) om onze website goed te laten werken (zie tevens Cookieverklaring) en anderzijds (bv. naam, telefoonnummer en emailadres) om terug contact te kunnen opnemen in het kader van één van de projecten of professionele activiteiten van bv Group Emjay.

 1. Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, en dit voor de periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van zes jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd (behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen).

 1. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Bepaalde persoonsgegevens zullen (moeten) worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners waarop Group Emjay een beroep doet, zoals onze IT-leverancier, hosting, boekhouder, legal support enz. De aangestelden van deze derden dienen de vertrouwelijke aard de persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Wij sluiten met deze derden een afzonderlijke verwerkersovereenkomst af teneinde de bescherming van de persoonsgegevens zoveel als mogelijk veilig te stellen. Ingeval van verlies doen wij er alles aan om dit in samenwerking met deze derde partijen zo snel mogelijk op te lossen. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen doorgegeven, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt.

 1. Beveiliging van uw gegevens:

Group Emjay heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, tegen te gaan en te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Group Emjay aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. U dient zelf ook te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven en u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de juistheid en vertrouwelijkheid ervan.

 1. Jouw rechten

U beschikt in het kader van de AVG over volgende rechten:

 1. Recht op inzage en toegang: kosteloos kennis te nemen van de gegevens die werden verzameld en na te gaan waarvoor deze worden aangewend 2. Recht op rechtzetting: rectificatie (verbetering) of vervollediging van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens
 2. Recht om te worden vergeten: het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen uit onze systemen en databases (wij kunnen dit weigeren of beperken indien enige persoonsgegevens noodzakelijk zouden blijken voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst of gerechtvaardigd belang)
 3. Recht om klacht in te dienen: recht om klacht in te dienen bij de gegevensverwerker (zie hierna) alsmede de EU Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat de gegevens op onrechtmatige wijze werden verzameld.
 4. Recht om toestemming in te trekken: Indien de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan.
 5. Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. U dient er wel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen een verwerking die voor Group Emjay noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, en dit zolang dit voor de desbetreffende doelstellingen noodzakelijk is.
 6. Recht op overdraagbaarheid: De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.
 7. Recht om zich te verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen: De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.
 1. Vragen?

Bij verdere vragen, alsook om contact op te nemen en/of uw rechten uit te oefenen, kan u ons bereiken op: Group Emjay bv – Kbo 0447.364.097 – Witte Hoeve 11 – 2242 Zandhoven – Email: luc@group-emjay.be – Tel: +32 496 52 27 31